Despre rugăciune
Rugăciunile începătoare
Rugăciunile dimineţii
Psalmul 50
Rugăciune către sfântul înger
Rugăciuni către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
Rugăciune la începutul lucrului
Rugăciune după sfârşitul lucrului
Rugăciunile de la vremea mesei
Rugăciuni de pocăinţă
Rugăciunea învăţăceilor
Rugăciune la timp de boală
Rugăciuni la necaz şi supărare
Rugăciune pentru vrăjmaşi
Rugăciune pentru împăcare
Rugăciune pentru binefacerile de la Dumnezeu
Rugăciunea soţilor unul pentru celălalt
Rugăciunea părinţilor pentru copii

 

Despre Rugăciune

 

 Unindu-se moral în rugăciunea adevărată cu Dumnezeu, omul nu se uneşte cu El doar pe sine însuşi, ci îi uneşte cu El şi pe ceilalţi ; el devine un inel de legătură între Dumnezeu şi creaţie, între lumea divină şi cea naturală. Predându-se liber lui Dumnezeu, voinţă omenească nu este mistuită de El, ci este asociată ei şi devine o forţă nouă, divino-umană, în stare să facă lucrarea lui Dumnezeu în lumea oamenilor. Prin aceasta, rugăciunea adevărată, ca o legătură moral-harică cu Dumnezeu, se deosebeşte de toate celelalte relaţii umane cu Divinitatea.  (Vladimir Soloviov)

 Nu este de ajuns să posedăm arta rugăciunii ; trebuie să devenim rugăciune, rugăciune întrupată. Nu este de ajuns consacrarea unui timp pentru rugăciune, căci fiecare act, fiecare gest, chiar şi un surâs, trebuie să devină un imn de adorare, o ofrandă, o rugăciune. Trebuie să oferim nu ceea ce avem , ci ceea ce suntem.  (Paul Evdokimov)

 Dacă câţiva oameni se roagă, dacă intră în starea de rugăciune <pură> şi în mod aparent nefolositoare, ei transformă universul prin simpla lor prezenţă, prin însăşi existenţa lor.  (Olivier Clement)

 Folosul rugăciunii stă în împlinirea scopului ei, adică iertarea păcatelor şi mântuirea sufletului, indiferent dacă o facem cu gura, prin cuvânt, cu mintea sau cu inima.  (pr. Paisie Olaru)

 Din adâncuri strigat-am către Tine,  Doamne !  (Biblia)

 Trebuie să cerem de la Dumnezeu ceea ce este de folos sufletului, nu ceea ce ne este de folos nouă.  (Dicton patristic)

 Rugăciunea este singura ce ne poate înalţa la cunoşterea lui Dumnezeu.  (Sf. Maxim Marturisitorul)

 Rugăciunea constituie o înălţare a intelectului către Dumnezeu ; ea este o conversaţie a intelectului cu Domnul.  (Evagrie din Pont)

 Rugăciunea este începutul cunoştinţei nemateriale şi simple.  (Evagrie din Pont)

 Rugăciunea este alungarea întristării şi a descurajării, (...) rodul bucuriei şi al mulţumirii.  (Evagrie din Pont)

 Rugându-te, să nu dai vreun chip lui Dumnezeu, în tine, nici să nu îngădui minţii tale să  se modeleze după vreo formă, ci apropie-te în chip material ce Cel nematerial şi vei înţelege.  (Evagrie din Pont)

 Dacă, rugându-te, ai ajuns la o bucurie mai presus de orice veselie, ai ajuns la adevărata rugăciune.  (Sf. Nil Sinaitul)

 Înainte de a-ţi ridica mâinile către cer, trebuie să-ţi ridici sufletul şi, înainte de a-ţi ridica ochii, ridică-ţi gândul la Dumnezeu.  (Origen)

 Sufletul omului este un altar.  (Origen)

 Nu se poate ca Dumnezeu să nu asculte rugile omului, dacă omul ascultă poruncile Domnului.  (Avva Isaia)

 Rugăciunea ta rămâne neauzită, când o acoperă strigătul celui năpăstuit de tine.  (Sf. Ioan Gură de Aur)

 Ceea ce este respiraţia pentru viaţa trupească, aceea este şi rugăciunea pentru viaţa sufletească.  (Isichie Sinaitul)

 Rugăciunea este bucurie sfântă, ce atrage spre sine mintea (...) revărsând bucuria duhovnicescă şi în trup.  (Sf. Grigorie Sinaitul)

 Când tu vorbeşti în ascuns cu tine însuţi, cuvintele tale sunt cercetate în cer. De aceea şi răspunsurile îţi vin de acolo.  (Sf. Vasile Cel Mare)

 Rugăciunea nu este urmarea meritelor noastre, ci a îndurării lui Dumnezeu.  (Toma d'Aquino)

 Dacă te vei ruga pentru toţi, toţi se vor ruga pentru tine.  (Fer. Augustin)

 Inima cea mai milostivă este aceea care arde pentru toată făptura, pentru oameni, pentru păsări, pentru demoni şi pentru toată zidirea.  (Sf. Isaac Sirul)

 Nici fecioare, nici femei măritate, nici monah, nici mirean, ci o hotărâre dreaptă caută Dumnezeu. Şi, primind-o ca pe însăşi fapta, trimite aceluia Duhul Sfânt pentru a lucra împreună cu el, pentru a îndrepta viaţa tuturor celor ce vor să se mântuiască.  (Sf. Macarie)

 Este necesar să ne rugăm cu evlavie, fiindcă noi singuri, fără ajutorul lui Dumnezeu, nu avem puterea să învingem ispitele. (...) Rugăciunea este lucrul cel mai simplu şi, în acelaşi timp, cel mai dificil.  (Sf. Ioan de Kronstadt)

 Ce să facă Dumnezeu cu mulţumirile noastre, când cu faptele Îi arătăm doar nemulţumire ?  (Sf. Ioan de Kronstadt)

 Rugăciunea este o stare de permanentă recunoştinţă.  (Sf. Ioan de Kronstadt)

 A-I mulţumi lui Dumnezeu când vântul este prielnic pe mare nu este ceva deosebit ; a-I mulţumi însă când este furtună, atunci se arată adevărata recunoştinţă.  (Sf. Ioan Gură de Aur)

 Să mulţumim în toate şi pentru toate !  (Sf. Ioan Gură de Aur)

 Omul care-I mulţumeşte lui Dumnezeu pentru relele ce trec peste el, nu simte acele rele.  (Sf. Ioan Gură de Aur)

 Cel ce se sileşte să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru toate cele primite de la aproapele său, acela se sileşte şi să iubească.  (Teofilact)

 A descrie frumuseţea omului înseamnă a cânta cel mai frumos imn gloriei lui Dumnezeu. În om este cuprinsă minunea : în gândire, atâta inteligenţă ; în inimă,  atâta iubire ; în viaţă, atâta voinţă.  (pr. Agatanghel Guţu)

 Cel care se roagă este cu adevărat teolog.  (Evagrie din Pont)

 Slava lui Dumnezeu este omul.  (Sf. Irineu)

 Unde se termină rugăciunea, începe păcatul.  (Sf. Efrem Sirul)

 Fratele Laurenţiu era mai mult unit cu Dumnezeu în cadrul activităţilor sale obişnuite, decât în timpul serviciilor religioase. Este o mare iluzie - spunea el - să ne imaginăm că timpul dedicat rugăciunii ar fi altfel decât restul zilei.  (pr. Kallistos Ware)

 Rugăciunea este prezenţa lui Dumnezeu în toţi şi în toate.  (Sf. Grigorie Sinaitul)

 Rugăciunea este, după fiinţa ei, apropierea şi unirea omului cu Dumnezeu ; iar după lucrare, rugăciunea este puterea susţinătoare a lumii, împăcarea cu Dumnezeu (...) .  (Sf. Ioan Scărarul)

 Liniştea este neîntreruptă închinare lui Dumnezeu şi statornicie în faţa Lui.  (Sf. Ioan Scărarul)

 Cerul este, adesea, mai aproape de noi atunci când ne aplecăm, decât atunci când ne îndreptăm în sus.  (Sf. Grigorie de Nazianz)

 Numai Dumnezeu, cu nesfârşirea Lui, poate ţine sufletul absorbit în contemplarea Lui, adică în linişte, fără trecerea necesară de la un lucru mărginit la altul.  (pr. Dumitru Stăniloae)

 Rugăciunea îl eliberează pe om, îl degajă de natura exterioară şi de sine însuşi. În acest fel, ea ţine sufletul deschis către Dumnezeu ca Persoană. Cel ce nu se roagă rămâne rob, închis în mecanismul complex al naturii exterioare şi al înclinaţiilor patimilor sale, care îl domină pe om mai mult decât o face natura. Rugăciunea asigură libertatea (...).  (pr. Dumitru Stăniloae)

 Nimic nu mi se pare mai atrăgător decât dialogul secret al sufletului cu el însuşi şi cu Dumnezeu.  (Sf. Grigorie de Nazianz)

 Aceasta este rugăciunea adevărată : a tăcea şi a asculta vocea fără cuvinte a lui Dumnezeu din adâncul inimii, a înceta să lucrezi de unul singur, a pătrunde în lucrarea lui Dumnezeu.  (pr. Kallistos Ware)

 Doamne, fă din mine o unealtă a Păcii Tale !  (Francisc din Assisi)

 Ceea ce facem cu scopul de a mântui lumea este o rugăciune. A face mereu bine înseamnă a te ruga necontenit.  (Catherine de Sienne)

 Lucrul cel mai important în rugăciune este de a sta în faţa lui Dumnezeu cu mintea coborâtă în inimă.  (Sf. Teofan Zăvorâtul)

 Tu erai înlăuntrul meu, dar vai, eu însumi eram înafara mea.  (Fer. Augustin)

 Rugăciunea este unitatea de măsură a dragostei.  (Fer. Augustin)

 Rugăciunea este o iarbă de vindecare şi de folos, dar, dacă nu ştim unde se cade s-o punem, nu vindecă boala noastră.  (Sf. Ioan Gură de Aur)

 Rugăciunea este lucrarea credinţei, arătarea celor nădăjduite, iubirea realizată, mişcarea îngerească, puterea celor fără trupuri, descoperirea inimii, nădejdea mântuirii, semnul sfinţirii, devenirea sfinţeniei, cunoaşterea lui Dumnezeu, unirea Duhului Sfânt, bucuria lui Iisus, veselia sufletului, mila lui Dumnezeu, semnul împăcării, pecetea lui Hristos, steaua de dimineaţă a inimilor, descoperirea lui Dumnezeu, izvorul tăcerii, pecetea lăcaşului îngeresc.  (Sf. Grigorie Sinaitul)

 Rugăciunea este unitatea de măsură a dragostei.  (Fer. Augustin)

 Când vă rugaţi, nu spuneţi multe, ca păgânii (...) Ştie Tatăl vostru de ce aveţi nevoie mai înainte ca să cereţi voi.  (Biblia)

 Mântuirea şi rugăciunea nu stau în vorbe.  (Biblia)

 Rugaţi-vă neîncetat !  (Biblia)

 

 

 

 

Rugăciunile începătoare şi rugăciunile dimineţii

            Slavă Ţie Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
            Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
            Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi. Amin.
            Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
            Împărate ceresc, Măngăietorule, Duhul adevărului,Care pretutindenea eşti şi toate le plineşti, vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântiueşte, Bunule, sufletele noastre.
            Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,miluieste-ne pe noi (de trei ori).
            Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfăntului Duh.
            Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
            Prea Sfântă Treime, miluieşte-ne pre noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpăne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
            Doamne miluieşte (de trei ori), Slavă...Şi acum...
            Tatăl nostru, Care eşti in ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Că a Ta este înpărăţia, puterta şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfăntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

            Sculăndu-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, şi strigare îngerească strigăm Ţie, Puternice:Sfănt, Sfănt, Sfănt eşti, Dumnezeule; pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.
            Slavă....
            Din pat şi din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima şi buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime: Sfănt, Sfănt, Sfănt eşti, Dumnezeule; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pre noi. Şi acum....
            Fără de veste Judecătorul va veni şi faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopţii: Sfănt, Sfănt, Sfănt eşti, Dumnezeule; pentru Născăoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
            Doamne miluieşte (de 12 ori).

            Din somn sculăndu-mă, mulţumescu-Ţi Ţie, Preasfăntă Treime, ca pentru multă bunătatea Ta şi pentru îndelungă-răbdarea Ta, nu Te-ai mâniat pe mine, leneşul şi păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fărădelegile mele,ci ai făcut iubire de oameni după obicei; şi întru deznădăjduire zăcănd eu, m-ai ridicat, ca să mănec şi să slăvesc purerea Ta. Deci, acum luminează-mi ochii găndului, deschide-mi gura ca să mă învăţ cuvintele Tale, să înţeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ţi cănt intru mărturisirea inimii şi să laud preasfănt numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi sl Sfăntului Duh,acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

            Slavă Ţie, Împărate, Dumnezeule atotputernice, Care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască şi de oameni iubitoare m-ai invrednicit pe mine, păcătosul şi nevrednicul, a mă scula din somn şi a dobândi intrare în sfântă casa Ta. Prineşte, Doamne, şi glasul rugăciunii mele, ca şi al sfintelor şi înţelegătoarelor Tale puteri, şi binevoieşte ca, din inimă curată  şi cu duh de umilinţă, să Ţi se aducă Ţie laudă din necuratele mele buze; ca şi eu să mă fac părtaş fecioarelor celor înţelepte, cu luminată făclia  sufletului meu, şi şă Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu-Cuvântul cel slăvit în Tatăl şi în Duhul Sfânt. Amin.

            Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
            Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
            Veniţi să ne închinăm şi să cădem însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru (cu trei închinăciuni)
.

Psalmul 50

            Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală defărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, ca să fii îndreptăţit întru cuvintele Tale şi să biruieşti când vei judeca Tu. Că iată întru făfădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit;cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie.Stropi-mă-vei cu isop, şi mă voi curăţi, spălam-mă-vei, şi mai vărtos de căt zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele, şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfănt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăvşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit, inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Domane, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

 

Rugăciune către sfântul înger, păzitorul vieţii

             Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad şi mă rog, păzitorul meu cel sfânt,care eşti dat mie de la Sfântul Botez spre păzirea sufletului şi a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea şi cu obiceiurile cele rele, am mâniat preacurată lumina ta şi te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de ruşine; cu minciunile, cu clevetirile, cu pizma, cu osândirea, cu trufia,cu neplecarea, cu neiubirea de fraţi şi cu ţinerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fărăde saţ, cu beţia, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele şi viclene,cu obiceiurile cele rele şi cu aprinderea spre desfrânare,având o poftă deosebită spre toată pofta trupească. O, reaua mea dorire, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauţi spre mine sau să te apropii de mine, cel necurat ca un câine? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine, cel ce m-am încurcat aşa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea sa-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare şi viclene, în care cad în toate zilele şi nopţile şi în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta şi mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostiveşte-te spre mine, păcătosul, şi-mi fii mie întrajutor şi sprijinitor asupra pizmaşului meu cel rău, cu sfintele tale rugăciuni, şi împărăţiei lui Dumnezeu mă fă părtaş cu toţi sfinţii, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Rugăciune către Preasfănta  Născătoare de Dumnezeu

            Preasfântă Stăpâna mea, de Dumnezeu Născătoare, cu sfintele şi preaputernicele tale rugăciuni, izgoneşte de la mine, smeritul şi ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoştinţa, nepurtarea de grijă şi toate găndurile cele întimate, cele rele şi hulitoare de la ticăloasa mea inimă şi de la întunecata mea minte. Şi stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt şi ticălos. Şi mă izbăveşte de multe rele şi aduceri aminte şi năravuri şi de toate faptele cele rele mă slobozeste. Că binecuvăntată eşti de toate neamurile, şi preasfinţitul tău nume se slăveşte în vecii vecilor. Amin.

 

            Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea purureafericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită de căt heruvimii şi mai mărită fără de asemănare de că serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu  Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

 

Rugăciune către Preasfănta Născătoare de Dumnezeu

            Împărăteasa mea preabună şi nădejdea mea, Năncătoare de Dumnezeu, prinitoarea săraculor şi ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniţi, acoperurea celor necăjiţi, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin. Necazul meu îl ştii; dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

 

Rugăciune la începutul lucrului

            Doamne Iisuse Hristoase, Fiule Unule-Născut al Tatălui celui făra de început, Tu eşti Cel ce prin gura proorocului Tău David ai zis: Ieşi-va omul la lucul său şi la lucrarea sa până seara. Tu ai zis pringura fericitului Pavel apostolul:cel ce nu vrea să lucreze, nici să nu mănănce. Şi iarăşi Tu ai zis prin gura Ta: Fără Mine nu puteţi face nimic. Doamne, Doamne, ascult din toată inima dumnezeieştile Tale cuvinteşi cu umilinţă alerg la bunătatea Ta: ajută-mi mie, cu darul Tău, să săvărşesc lucrul ce încep acum: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfăntului Duh. Amin.

 

Rugăciune după sfărşitul lucrului

            Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai nemăsurată milă, nespusă şi neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a T a slavă, cu frică şi cu cutremur, aduc Ţie mulţumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine,nevrednicul robul Tău.Te slăvesc şi te laud şi Te laud şi te cânt ca pe un Domn, Stăpân şi Făcător de bine; şi iarăşi căzândînaintea Ta, îţi mulţumesc şi cu smerenie mă rog nemăsuratei şi negrăitei Tale milostiviri ca şi de acum înainte sa-mi dăruieşti faceri de bine, ca să sporesc în dragostea faţă de3 Tine şi de aproapele meu. Izbăveşte-mă de tot răul şi necazul. Dăruieşte-mi linişte. Şi măînvredniceşte în toate zilele vieţii mele totdeauna mulţumire să-Ţi aduc şi să grăiesc şi să cânt cele preabune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Rugăciunile de la vremea mesei

             Înainte de micul dejun şi de masa de prânz se spune Rugăciunea Domnească (Tatăl Nostru)
            După micul dejun şi masa de prânz se spune rugăciunea:

            Mulţumim Ţie, Hristoase Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătăţile Tale cele pămănteşti. Nu ne lipsi nici de cereasca Ta împărăţie, ci, precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, vino şi la noi şi ne măntuieşte. Amin.

 

Rugăciune de pocăinţă

             Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie.Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale. Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşzi în vecii vecilor. Amin.

   

Altă rugăciune de pocăinţă

            Doamne Atotţiitorule, Dumnezeul părinţilor noştrii, al lui Avraam, al lui Isac şi al lui Iacov şi al seminţiei lor celor drepte, Celce ai făcut cerul şi pământul cu toată podoaba lor, Care ai legat marea cu cuvântul poruncii Tale, Care ai încuiat adâncul şi l-ai pecetluit cu numele Tău cel temut şi slăvit, înaintea Căruia toate se tem şi tremură din pricina atotputerniciei Tale; pentru că nimeni nu poate să stea înaintea strălucirii slavei Tale şi nesuferită este mânia urgiei Tale asupra celor păcătoşi.

            Nemăsurată şi neajunsă este şi mila făgăduinţei Tale, căci Tu eşti Domnul cel Preaânalt, bun, îndelulg-răbdător şimult-milostiv, Căruia îi pare rău de răutăţile oamenilor.

            Tu Doamne, după mulţimea bunătăţii Tale, ai făgăduit pocăinţă şi iertare celor ce Ţi-au greşit  şi după mulţimea îndurărilor Tale ai hotărât pocăinţă păcătoşilor, spre mântuire. Aşadar Tu, Doamne, Dumnezeule celor drepţi, n -ai pus pocăinţă pentru cei drepţi: pentru Avraam şi Isaac şi Iacov, care nu Ţi-au greţit Ţie, ci ai pus pocăinţă mie, păcătosului, pentru că am păcătuit mai mult de căt nisipul mării. Multe sunt fărădelegile mele şi nu sunt vrednic a căuta şi a privi la înălţimea cerului, din pricina mulţimii nedreptăţilor mele. Străns sunt eu cu multe cătuşe, încât nu pot să-mi ridic capul şi nu am nici loc de odihnă, pentru că Te-am măniat şi rău am făcut am făcut înaintea Ta; n-am împlinit voia Ta, nici am păzit poruncile Tale, ci foarte urâte am făcut, înmulţindu-mi smintelile.

            Dar acum îmi plec genunchii  inimii, rugând bunătatea Ta şi zicând:  Am păcătuit, Doamne, am păcătuit şi fărădelegile mele eu le cunosc; însă tot eu cer, şi nici mă osândi la întuneruc sub pământ, căci Tu eşti , Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se pocăiesc. Arată-Ţi peste mine bunătatea Ta, mântuieşte-mă pe mine, nevrednicul, după mare mila Ta şi te voi preaslăvi în toate zilele vieţii mele; căci pe Tine Te slăvesc toate puterile cereşti şi a Ta este slava în vecii vecilor. Amin.

  

Rugăciunea învăţăceilor

            Dumnezeule Preasfinte, izvor de nemărginită înţelepciune şi bunătate, făcător al tuturor celor văzute şi nevăzute, ascultă rugăciunea noastră, ce înălţăm către Tine cu multă umilinţă. Întăreşte, Bunule, pe cărmuitorii  bisericeşti şi lumeşti. Dă-le lor să cugete cele bune şi folositoare pentru Biserică şi Ţara noastră. Apără-i de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, ca să ne poată îndrepta pe calea propăşirii, cu pace şi cu dragoste.

            Iartă nouă umiliţilor, luminează-ne mintea ca să înţelegem învăţăturile ce ni se dau şi întru toate şi de-a pururea sa păzim poruncile Tale şi să facem voia Ta cea sfântă; ca, astfel, să putem fi folositori nouă înşine, părinţilor, fraţilor, surorilor şi poporului în mijlocul căruia trăim; să aducem bucurie ţi mulţumită învăţătorilor şi făcătorilor noştri de bine; şi să plinim toate îndatoririle către ţară,către obşte, către familie şi către aproapele nostru. Primeşte plecarea genunchilor şi rugăciunea ce o facem, ca pe o tămâie binemirositoare înaintea Ta.

            Trimite harul Tău asupra noastră şi ne învredniceşte să trecem cu bună rânduială vremea învăţăturii. Povăţuieşte-ne să umblăm şi să lucrăm cu înţelepciune în tot cursul vieţii noastre,ca de noi  şi prin noi să se slăvească Preasfănt numele Tău în veci . Amin.

 

Rugăciune la timp de boală

            Sfăntă mare muceniţă a lui Hristos, Filotee, ne rugăm ţie cu genunchii plecaţi şi cu lacrimi fierbinţi. Adu-ţi aminte de neputinţa firii omeneşti, de la naştere, întocmai ca mrejele păianjenului. Întru aceste mreji fiind căzuţi şi noi,smeriţii, şi neputând scăpa de ele fără ajutorul lui Dumnezeu, te rugăm să ne fii mijlocitoare către Dânsul. Că El însuşi te-a preamărit şi te-a trimis în aceasră ţară, ca s-o aperi şi s-o păzeşti de toate răutăţile.
            Aşa, Sfântă, mare muceniţă a lui Hristos,Filotee, milostiveşte-te spre lacrimile bătrânilor, spre suspinele maicilor,spre cererile pruncilor şi spre noi,care cădem cu genunchii plecaţi şi cerem, prin rugăciunile tale cele sfinte,ajutor şi mântuire din supărările ce ne cprind. Căci ştim , Sfântă muceniţă,că pentru păcatele noastre pătimim acestea toate: boli, sărăcie, prigoniri de la vrăşmaşi, neploaie la vreme şi alte asemenea rele. Pentru acestea cădem la milostiovirea ta, ca să nu pătimească şi cei nevinovaţi din pricina noastră. Fie-ţi milă şi roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca să strigăm ţie: bucură-te fecioară, mare muceniţă Filotee. Amin.

 

Rugăciune la necazuri şi supărări

            Doamne,viforul necazurilor se ridică asupra mea şi ape intrat-au până la sufletul  meu, dar întru Tine îmi este toată nădejdea mea. Tu cunoşti pricina răului ce mă bântiue. La Tine perii capului meu sunt număraţi. La Tine, deci, scap şi pe tine Te rog să depărtezi de la mine orice pierzător de suflet şi să-mi ajuţi a birui toate ispitele ce mă învaluie, că Tu esti întărirea, scăparea şi izbăvitorul meu, Hristoase Dumnezeule, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.

 

Rugăciune pentru vrăşmaşi

            Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel unul născut din Tatăl, mai înainte de veci, Care de bună voie ai primit moartea pe cruce pentru mîntuirea neamului omenesc şi ca un mieluşel fără de glas împotriva celui ce-l înjunghie, aşa nu Ţi-ai deschis gura;căci pe cruce fiind rastignit între cei doi tâlhari şi batjocoririle de la cei potrivnici primind, spre cer Ţi-ai ridicat  ochii şi cu bunătate Te-ai rugat: „Părinte,iartă-le lor că nu ştiu ce fac”. Tu, Doamne, ne-ai învăţat să nu stăm înpotriva celui rău şi ai zis: „De te va lovi cineva peste obrazul cel drept, întoarce-i şi pe cel stîng”. Asemenea Tu ne-ai poruncit zicând: „Iubişi pe vrăşmaşii voştrii, binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţivă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Părintelui vostru cel din cerurio, căci El răsare soarele Său peste cei buni şi peste cei răi, şi plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi”.
            Tu Însuţi întru tot bunule Împărate caută la mine nevrednicul  robul Tău, şi do-mi tărie, ca să nu mă mânii înpotriva vrăşmaşului meu şi să nu-i întorc lui loviturile cu răzbunare, căci „numai al Meu este a răzbuna”, grăieşte Domnul; iar nouă, făpturilor celor după chipul şi asemănarea ta, ne-ai poruncit Tu însuţi „ca să nu apună soarele peste mânia voastră”, şi daruri la sfintele  Tale altare să nu aducem până nu ne vom înpăca cu cei  ce sunt în neânţelegeri cu noi!
            Tu deci, Care în luminoasa şi sfănta rugăciune „Tatăl nostru”, ne înveţi să ne rugăm zicănd: „Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”, ajută-mi şi mie, Doamne, ca, potrivit cuvintelor Tale, să răsplătesc cu bine celor ce mă urăsc, celor ce mă vatămă si celor ce mă prigonesc.Da-le, Doamne, pacea Ta, luminează-le inima şi le-o înmlădie, ca să-şi vadă greşalele şi să se căiască de nedreptăţile lor!Ni-i lăsa pe ei Doamne,în rătăcire şi în păcat! Trimite-le lor binecuvântarea Ta, ca să se întoarcă şi să se măntuiască şi să fie vii întru înpărăţia Ta!
            Iară mie, Stăpâne, dăruieşte-mi duhul curăţiei, al gîndului smerit, al răbdării şi al dragostei, pentru ca în pace şi cu bucurie pururea să grăiesc către Tine unele ca acestea: „ Iartă-ne nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”. Amin.

  

Rugăciune pentru împăcare

            Doamne, miluieşte pe cei ce mă urăsc, se sfădesc cu mine şi mă ocărăsc; asemenea şi pe cei ce mă grăiesc de rău, ca nu cumva vreunul din ei să pătimească ceva rău pentru mine, necuratul, nici în veacul de acum, nici în veacul ce va să fie. Ci-i sfinţeşte pe dânşii cu mila Ta, şi-i acoperă cu bunătatea Ta, Preabunule Stăpâne. Amin.

 

Ruciune de mulţumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu

            Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nosteu, Dumnezeule a toată milostivirea, care ai nemăsurată milă, nespusă şi neajunsă iubire de oameni, căzănd acum către a Ta slavă, cu frică şi cu cutremur, aduc Ţie mulţumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine nevrednicul robul Tău. Te slăvesc, Te laud şi te cănt ca pe un Domn, Stăpân şi făcător de bine. Şi iarăşi  căzănd înaintea Ta, îţi mulţumesc şi cu smeremie mă rog nemăsuratei şi negrăitei Tale milostiviri, ca şi de acum înainte să-mi dăruieşti faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine şi de aproapele meu. Izbăveşte-mă de tot răul şi necazul. Daruieşte-mi linişte şi mă învredniceşte ca în zilele vieţii mele totdeauna să-Ţi aduc şi să grăiesc şi să cănt cele preabune Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfănt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea soţilor unul pentru altul

            Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ne-ai învăţat totdeauna să ne rugăm unul pentru altul, căci aşa vom împlini legea Ta şi ne vom arăta vrednici de mila Ta, caută cu îndurare şi păzeşte de duşmanii vazuţi şi nevăzuţi pe soţul meu (soaţa mea), pe care mi l-ai dăruit a petrece împreună până la moarte. Dăruieşte-i sănătate şi deplină înţelepciune, ca să-si poată îndeplini datoriile după voia şi poruncile Tale. Fereşte-l (o) de ispitele pe care n-ar fi în stare să le poarte. Întăreşte-l (o) în dreapta credinţă şi în dragoste desăvârşită, ca să lucrăm împreună faptele bune şi să ne tocmim viaţa după sfintele Tale aşezări şi porunci. Că a Ta este stăpânirea şi puterea în veci. Amin.

 

Rugăciunile părinţilor pentru copii

            Doamne, Dumnezeul nostru, cela ce cu înţelepciunea Ta ai zidit pe om din ţărână şi ai suflat în faţa lui suflare de viaţă şi, binecuvântându-l ai zis: creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pămăntul; iar la Cana Galileii, prin Unul-Născut Fiul Tău, ai binecuvântat nunta şi deci naşterea de fii, cu multă umilinţă rog marea Ta bunătate, ca neîncetat să reverşi harul Tău şi să Te milostiveşti asupra copiilor mei pe care ai binevoit sa mi-i dăruieşti. Umple-i de înţelepciune şi de pricepere. Apără-i de toate cursele vrăşmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Porunceşte îngerilor Tăi ca totdeauna să le fie călăuze şi povăţuitori spre toate faptele cele bune, ca de-a pururea să Te poată lăuda şi preamări în veci. Amin.

 

 

 

š